Autorisierter JAWA-Händler

DATENSCHUTZRICHTLINIEN UND NUTZUNG VON COOKIES AUF DER WEBSITE http://www.4jawa.com

DATENSCHUTZRICHTLINIEN UND NUTZUNG VON COOKIES AUF DER WEBSITE http://www.4jawa.com

  

                                                                                                   § 1. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://www.4jawa.com (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Kamil Kurpiel.

2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:)Serwis: serwis internetowy http://www.4jawa.com;

1) Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
2) Właściciel: Kamil Kurpiel, Jana Pawła II 26, 37-514 Tuczempy, 7941497172, 180133017;
3) Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych.
    Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą,
    czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;

3. Celem Polityki jest w szczególności:

1) udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
2) zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki. Akceptacja może być
    dokonana za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu lub konfiguracji usługi.

6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:

1) ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
2) ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie                       
   danych osobowych.
4) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 t.j.).

                                                                                                           § 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie
udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.

2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem
   oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania
    oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia
    aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu
    informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

5. Właściciel może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:

1) nazwisko i imiona Klienta;
2) stały adres zamieszkania;
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) adresy poczty elektronicznej Klienta;
6) numer telefonu;

6. Właściciel może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Właściciela, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

7. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą,
    zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:

1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

8. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela
   są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo
   sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela.

9. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

10. W związku z działalnością Serwisu Właściciel korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonania umowy z Użytkownikiem. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:

1) firmie hostingowej,
2) dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
3) dostawcy usług internetowych, 4) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
5) dostawcy platformy płatności elektronicznych,
6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
7) podmiotom świadczącym obsługę księgową,
8) dostawcy usług marketingowych lub reklamowych.

                                                                                                                              § 3. Cookies

1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych
   do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji
   działań.

2. Cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
2) optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
3) tworzenia statystyk,
4) utrzymania sesji Użytkownika,
5) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

3. Właściciel przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z Serwisu, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach,
    korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia
    w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania z Serwisu, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych
    nie narusza praw i wolności Użytkowników. Informacje o Użytkownikach nie są wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach.

4. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Właściciela, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Właściciel może dalej przetwarzać ogólne
    dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych Użytkowników.

5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka
   internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies.
   Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
   końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień swojego urządzenia i przeglądarki internetowej w zakresie
   stosowania plików Cookies lub innych podobnych technologii.

7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie
   oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies
   w urządzeniu końcowym Użytkownika).

9. Cookies są przechowywane na urządzeniach Użytkownika nie dłużej niż 12 miesięcy.

10. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym
     w tym urządzeniu.

11. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

                                                                                                                                 § 4. Reklamacje

1.Reklamacje można kierować do Właściciela w formie elektronicznej na adres [email protected]

2. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

3. Właściciel zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie w terminie 14 dni.

4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Właściciel podejmie odpowiednie działania.

5. W celu rozpatrywania reklamacji Właściciel przetwarza dane osobowe Użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, nazwisko, treść reklamacji, okoliczności
   zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji
   Właściciel może przetwarzać szereg innych informacji, w tym informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.
   Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu rozpatrzenia reklamacji i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz po zakończeniu
   postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy.

6. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu, Polityki lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego
    lub dobrych obyczajów, Właściciel może przetwarzać dane osobowe Użytkownika do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń,
    który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie
    z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika. Prawnie uzasadniony
    interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Użytkownika.

                                                                                                                     § 5. Postanowienia końcowe

1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 14.04.2020r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.

2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa

JAWA SRO
VELOREX
LieferpreislisteAuktionUnsere ProdukteOriginalprodukte
In den Warenkorb
BELEHRUNG
1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten des Kunden ist unter anderem in den folgenden Fällen zulässig:
a) die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags, an dem die betroffene Person beteiligt ist, erforderlich ist oder auf Verlangen der betroffenen Person vor Vertragsabschluss tätig wird - = keine Einwilligung erforderlich ist, sondern nur die Notwendigkeit von Informationen (dies gilt für Informationen, die vom Kunden nicht angegeben werden müssen);
b) wenn die Verarbeitung für Zwecke erforderlich ist, die auf berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten beruhen, es sei denn, diese Interessen werden durch Interessen oder Grundrechte und -freiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, aufgehoben, insbesondere wenn die betroffene Person ein Kind ist = es handelt sich um die Direktvermarktung der eigenen Produkte oder Dienstleistungen und die Verfolgung von Geschäftsansprüchen (vgl. unten Ziffer 5) = keine Notwendigkeit, die Zustimmung der Kunden einzuholen,
c) mit Zustimmung der betroffenen Person. Dies sind andere Zwecke, wie z. B. Newsletter, Vermarktung von Dienstleistungen für verbundene/fremde Personen, Verkauf der Datenbank, Nutzung von Meinungen etc. = Notwendigkeit der Zustimmung.
2) eine gesonderte Anforderung zur Einholung der Zustimmung des Kunden ergibt sich auch aus dem Gesetz über die Erbringung von Dienstleistungen auf elektronischem Wege, einschließlich des Versands von Newslettern = Notwendigkeit zur Einholung der Einwilligung.
3) es ergibt sich aus der DSGVO, dass bestimmte Bedingungen für die Einholung der Zustimmung erfüllt sein müssen, darunter
a) Der für die Verarbeitung Verantwortliche muss nachweisen können, dass die betroffene Person der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zugestimmt hat.
b) Wird die Zustimmung in einer schriftlichen Erklärung erteilt, die sich auch auf andere Angelegenheiten erstreckt, so ist der Antrag auf Zustimmung in klarer und leicht zugänglicher Form in klarer und deutlicher Sprache vorzulegen. Der Teil einer solchen Erklärung der betroffenen Person, der einen Verstoß gegen die DSGVO darstellt, ist nicht bindend;
c) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf der Grundlage der Einwilligung vor dem Widerruf. Die betroffene Person wird darüber informiert, bevor sie ihre Einwilligung erteilt. Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach sein wie die Erteilung der Einwilligung,
d) Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung auf freiwilliger Basis erteilt wurde, wird so weit wie möglich berücksichtigt, ob unter anderem die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten von der Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, abhängig ist, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Erfüllung dieses Vertrags nicht erforderlich ist.
4) es ist ein Verstoß gegen das Gesetz, die Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu Marketingzwecken als die Zustimmung zum Erhalt von Informationen und Angeboten im Sinne des Gesetzes über die Erbringung elektronischer Dienstleistungen zu betrachten. Die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Marketingzwecken kann nicht mit der Einwilligung zum Erhalt kommerzieller Informationen auf elektronischem Wege verwechselt werden. Dies sind zwei verschiedene Zustimmungen, die in zwei verschiedenen Instrumenten geregelt sind. Die Notwendigkeit, die Einwilligung zum Erhalt von Geschäftsinformationen auf elektronischem Wege einzuholen, ergibt sich aus dem Gesetz über die Erbringung elektronischer Dienstleistungen. Andererseits sollte in bestimmten Situationen, in denen personenbezogene Daten der Kunden für Marketingzwecke von verbundenen/ausländischen Unternehmen verwendet werden sollen, ihre Zustimmung zu solchen Maßnahmen auf der Grundlage der DSGVO eingeholt werden. Obwohl die beiden vorgenannten Gesetze vorsehen, dass die Zustimmung nicht von einer Absichtserklärung mit einem anderen Inhalt ausgeht, ist die Übermittlung von kommerziellen Informationen auf elektronischem Wege eine andere Tätigkeit als die Verwendung personenbezogener Daten für Marketingzwecke auf anderem Wege als auf elektronischem Wege,
5) Anders verhält es sich jedoch, wenn der Kunde an einen Vertrag mit dem Unternehmen gebunden ist, von dem aus er die Leistungen in Anspruch nimmt. In einem solchen Fall ist seine Einwilligung für die Verarbeitung seiner persönlichen Daten zum Zwecke der Vermarktung seiner eigenen Produkte und Dienstleistungen nicht erforderlich. In diesem Fall liegt der Grund für die Verwendung personenbezogener Daten im berechtigten Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen. Dies bedeutet, dass Sie zur Förderung Ihrer Produkte und Dienstleistungen die personenbezogenen Daten Ihrer Kunden ohne deren Einwilligung verwenden dürfen, sofern dies nicht gegen die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen verstößt.