Autorisierter JAWA-Händler

DATENSCHUTZRICHTLINIEN UND NUTZUNG VON COOKIES AUF DER WEBSITE http://www.4jawa.com

DATENSCHUTZRICHTLINIEN UND NUTZUNG VON COOKIES AUF DER WEBSITE http://www.4jawa.com

  

                                                                                                 

 

                                                                                                  § 1. Postanowienia ogólne


1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://www.4jawa.com (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Właściciela - Kamil Kurpiel.

2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
1 ) Serwis: serwis internetowy http://www.4jawa.com;
2) Użytkownik: podmiot korzystający z Serwisu;
3) Właściciel: Kamil Kurpiel, Jana Pawła II 26, 37-514 Tuczempy, 7941497172, 180133017
4) Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas korzystania Serwisu.
  
3. Celem Polityki jest w szczególności:

1) udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
2) zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki. Akceptacja może być
    dokonana za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu lub konfiguracji usługi.

6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:

1) ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2022.1648 t.j. ze zm.);
2) ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344 t.j. ze zm.);
3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie                       
   danych osobowych.
4) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 t.j.ze zm).


                                                                                                                                                          § 2. Ochrona prywatności i danych osobowych
  

1.  Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów.

2.  Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
1)  przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
2)  zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
3)  adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
4)  prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
5)  przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
6)  przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

3.  Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

4.  Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

5.  Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
1)  prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2)  prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3)  prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5)  prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
6.  Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: Kamil Kurpiel, Adama Mickiewicza 110, 37-514 Tuczempy, NIP: 7941497172, REGON: 180133017, nr telefonu (+48) 516 576 516, adres email:[email protected].

7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

8.  W związku z działalnością Serwisu Właściciel korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonania usługi na rzecz Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:
1)  firmie hostingowej,
2)  dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
3)  dostawcy usług internetowych,
4)  dostawcy usług marketingowych lub reklamowych,
 5) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
7) podmiotom świadczącym obsługę księgową.
                                                                                                                                                
 § 3. Cookies

1.  Właściciel stosuje Cookies przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstawowych funkcji.

2.  Właściciel może także wykorzystywać Cookies własne lub partnerów w celach analitycznych, funkcjonalnych lub marketingowych, ale wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę.

3.  W Serwisie mogą być wykorzystywane są następujące rodzaje Cookies:
1)  niezbędne Cookies, których celem jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do Serwisu i jego poprawne działanie Bez nich Właściciel nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu, z tego względu ich stosowanie nie wymaga zgody Użytkownika;
2)  analityczne Cookies, których celem jest zbieranie informacji i tworzenie statystyk na potrzeby poprawy Serwisu (w tym sprawdzenie liczby wizyt lub ruchu w Serwisie i jego źródeł). Są to Cookies opcjonalne, zatem Właściciel może z nich korzystać tylko, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę;
3)  funkcjonalne Cookies, których celem jest zapamiętanie preferencji Użytkownika dotyczących Serwisu (w tym w zakresie wyglądu Serwisu, języka, czcionki lub innych elementów, które można dostosowywać) i dostarczenie spersonalizowanych treści. Są to Cookies opcjonalne, zatem Właściciel może z nich korzystać tylko, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę;
4)  marketingowe Cookies, których celem jest zbieranie informacji o preferencjach lub zainteresowaniach Użytkowników i dopasowanie treści reklamowych lub marketingowych do tych preferencji. Są to Cookies opcjonalne, zatem Właściciel może z nich korzystać tylko, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

4.  Użytkownik może zadecydować o swoich preferencjach odnośnie Cookies poprzez zarządzanie Cookies. W Serwisie stosowana jest platforma zarządzania zgodami, w ramach której Użytkownik w każdym czasie może wyrazić lub wycofać zgodę na wykorzystywanie opcjonalnych Cookies, zmienić oświadczenia, uzyskać informacje odnośnie Cookies.

5.  Odnośnie czasu przechowywania Cookies na urządzeniach Użytkowników, to w Serwisie stosowane są:
1)  sesyjne Cookies, które nie są przechowywane na urządzeniach Użytkowników po zakończeniu sesji (np. po wylogowaniu się lub zamknięciu strony Serwisu lub przeglądarki) lub przez inny okres wskazany w narzędziu do zarządzania zgodami cookies; 2)  stałe Cookies, które są zapisywane na urządzeniach Użytkowników także po zakończeniu sesji i to przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Czas określony w parametrach Cookies można sprawdzić na platformie do zarządzania zgodami dla każdego Cookies oddzielnie.

6.  W ramach korzystania z Serwisu na urządzeniach Użytkowników mogą być umieszczane Cookies pochodzące od partnerów Właściciela takich jak Google, Facebook, Tiktok, Consent Manager czy innych, których lista może zmieniać się w czasie, informacja jest dostępna poprzez funkcjonalność do zarządzania ustawieniami plików cookie.

7.  W niektórych przypadkach oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika). Dokonanie zmiany ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

8.  Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 9.  Informacje dotyczące Cookies mogą mieć zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu. 10. Użytkownik może również zarządzać plikami Cookies na poziomie przeglądarki internetowej w sposób, który na jaki pozwala funkcjonalność przeglądarki                                                                                                                                                                § 4. Reklamacje

1.Reklamacje można kierować do Właściciela w formie elektronicznej na adres [email protected]

2. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

3. Właściciel zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie w terminie 14 dni.

4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Właściciel podejmie odpowiednie działania.

5. W celu rozpatrywania reklamacji Właściciel przetwarza dane osobowe Użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, nazwisko, treść reklamacji, okoliczności
   zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji
   Właściciel może przetwarzać szereg innych informacji, w tym informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.
   Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu rozpatrzenia reklamacji i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz po zakończeniu
   postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy.

6. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu, Polityki lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego
    lub dobrych obyczajów, Właściciel może przetwarzać dane osobowe Użytkownika do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń,
    który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie
    z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika. Prawnie uzasadniony
    interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Użytkownika.

                                                                                                                                  § 5. Postanowienia końcowe

1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 01.02.2023 r. 

2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

5. Niniejszy dokument chroniony jest prawem autorskim i udostępniany na prawach licencji. Jakiekolwiek używanie dokumentu bez zgody autora, rozpowszechnianie przez publikacją jest zabronione.

JAWA SRO
VELOREX
LieferpreislisteAuktionUnsere ProdukteOriginalprodukte
In den Warenkorb
BELEHRUNG
1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten des Kunden ist unter anderem in den folgenden Fällen zulässig:
a) die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags, an dem die betroffene Person beteiligt ist, erforderlich ist oder auf Verlangen der betroffenen Person vor Vertragsabschluss tätig wird - = keine Einwilligung erforderlich ist, sondern nur die Notwendigkeit von Informationen (dies gilt für Informationen, die vom Kunden nicht angegeben werden müssen);
b) wenn die Verarbeitung für Zwecke erforderlich ist, die auf berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten beruhen, es sei denn, diese Interessen werden durch Interessen oder Grundrechte und -freiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, aufgehoben, insbesondere wenn die betroffene Person ein Kind ist = es handelt sich um die Direktvermarktung der eigenen Produkte oder Dienstleistungen und die Verfolgung von Geschäftsansprüchen (vgl. unten Ziffer 5) = keine Notwendigkeit, die Zustimmung der Kunden einzuholen,
c) mit Zustimmung der betroffenen Person. Dies sind andere Zwecke, wie z. B. Newsletter, Vermarktung von Dienstleistungen für verbundene/fremde Personen, Verkauf der Datenbank, Nutzung von Meinungen etc. = Notwendigkeit der Zustimmung.
2) eine gesonderte Anforderung zur Einholung der Zustimmung des Kunden ergibt sich auch aus dem Gesetz über die Erbringung von Dienstleistungen auf elektronischem Wege, einschließlich des Versands von Newslettern = Notwendigkeit zur Einholung der Einwilligung.
3) es ergibt sich aus der DSGVO, dass bestimmte Bedingungen für die Einholung der Zustimmung erfüllt sein müssen, darunter
a) Der für die Verarbeitung Verantwortliche muss nachweisen können, dass die betroffene Person der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zugestimmt hat.
b) Wird die Zustimmung in einer schriftlichen Erklärung erteilt, die sich auch auf andere Angelegenheiten erstreckt, so ist der Antrag auf Zustimmung in klarer und leicht zugänglicher Form in klarer und deutlicher Sprache vorzulegen. Der Teil einer solchen Erklärung der betroffenen Person, der einen Verstoß gegen die DSGVO darstellt, ist nicht bindend;
c) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf der Grundlage der Einwilligung vor dem Widerruf. Die betroffene Person wird darüber informiert, bevor sie ihre Einwilligung erteilt. Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach sein wie die Erteilung der Einwilligung,
d) Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung auf freiwilliger Basis erteilt wurde, wird so weit wie möglich berücksichtigt, ob unter anderem die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten von der Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, abhängig ist, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Erfüllung dieses Vertrags nicht erforderlich ist.
4) es ist ein Verstoß gegen das Gesetz, die Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu Marketingzwecken als die Zustimmung zum Erhalt von Informationen und Angeboten im Sinne des Gesetzes über die Erbringung elektronischer Dienstleistungen zu betrachten. Die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Marketingzwecken kann nicht mit der Einwilligung zum Erhalt kommerzieller Informationen auf elektronischem Wege verwechselt werden. Dies sind zwei verschiedene Zustimmungen, die in zwei verschiedenen Instrumenten geregelt sind. Die Notwendigkeit, die Einwilligung zum Erhalt von Geschäftsinformationen auf elektronischem Wege einzuholen, ergibt sich aus dem Gesetz über die Erbringung elektronischer Dienstleistungen. Andererseits sollte in bestimmten Situationen, in denen personenbezogene Daten der Kunden für Marketingzwecke von verbundenen/ausländischen Unternehmen verwendet werden sollen, ihre Zustimmung zu solchen Maßnahmen auf der Grundlage der DSGVO eingeholt werden. Obwohl die beiden vorgenannten Gesetze vorsehen, dass die Zustimmung nicht von einer Absichtserklärung mit einem anderen Inhalt ausgeht, ist die Übermittlung von kommerziellen Informationen auf elektronischem Wege eine andere Tätigkeit als die Verwendung personenbezogener Daten für Marketingzwecke auf anderem Wege als auf elektronischem Wege,
5) Anders verhält es sich jedoch, wenn der Kunde an einen Vertrag mit dem Unternehmen gebunden ist, von dem aus er die Leistungen in Anspruch nimmt. In einem solchen Fall ist seine Einwilligung für die Verarbeitung seiner persönlichen Daten zum Zwecke der Vermarktung seiner eigenen Produkte und Dienstleistungen nicht erforderlich. In diesem Fall liegt der Grund für die Verwendung personenbezogener Daten im berechtigten Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen. Dies bedeutet, dass Sie zur Förderung Ihrer Produkte und Dienstleistungen die personenbezogenen Daten Ihrer Kunden ohne deren Einwilligung verwenden dürfen, sofern dies nicht gegen die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen verstößt.