Autoryzowany Dealer JAWA

Regulations of the Store 4jawa.com - 01 July 2023

Regulations of the Store 4jawa.com - 01 July 2023

                                                                                                                                                                httpswwwuczciwyregulaminplwp-contentuploads201805certyfikatpng

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1.  Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym  korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i  warunki odpowiedzialności  Sprzedawcy i  Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30  maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).
2.  Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
3.  Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą  systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient  (np. pocztą elektroniczną).

4.  Podstawowe definicje:

1) Regulamin Sklepu Internetowego;

2)  Sprzedawca lub Usługodawca: KAMIL KURPIEL, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KAMIL KURPIEL, ulica Jana Pawła II 26, 37-514 Tuczempy,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7941497172, REGON 180133017, [email protected], tel.(+48) 516 576 516;

3) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach  konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień;

4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub  zawodową;

5) Usługa Elektroniczna – bezpłatna usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 t.j. ze zm.), świadczona na odległość drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

6) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
http://www.4jawa.com
w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa            
Towaru) następuje poza internetem;
7) Konto – bezpłatna Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
8) Towar – rzecz ruchoma, znajdująca się w ofercie Sprzedawcy, prezentowanej w Sklepie,
 
9) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

11) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

12) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie. 
13) Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne  od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres,  któremu przy zachowaniu należytej staranności     nie można było zapobiec ani przeciwdziałać (np. (np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia  w funkcjonowania fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne). 
14)  Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona     dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, wynikającej z CEIDG.  

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres 37-514 Tuczempy, ul. Mickiewicza 110, adres poczty elektronicznej [email protected], numer telefonu +48 516576516. Sprzedawca nie udostępnia innej formy komunikacji online
2.            Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
1)            Sklep Internetowy,
2)            Newsletter,
3)            Opiniowanie (komentowanie),
4)            Konto.

3.  Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

4.  Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 
6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje,     iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby  nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 
7. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu, rezygnację z Newsletter’a lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się. 
9. Sprzedawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:     
               1) nazwisko i imiona Klienta;
               2) stały adres zamieszkania;
               3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
               4) adresy poczty elektronicznej Klienta;
               5) numer telefonu.  
 10. Sprzedawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
                
          ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
 1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
 a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
 b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową  utratą, zniszczeniem
    lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia
     praw lub wolności osób fizycznych;
 3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.  
 3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania,  uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia  przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.  
4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy. 
5 Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie. 
6. W związku z działalnością gospodarczą Sprzedawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
                 1) firmie hostingowej,
                 2) dostawcy oprogramowania do obsługi Sklepu,
                 3) dostawcy usług internetowych,
                 4) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
                 5) dostawcy platformy płatności elektronicznych,
                 6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
                 7) podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną 

 ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

 § 1 Konto.

1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone
dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane. 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.  
3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez wybranie opcji „Usuń konto” przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną
na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres Sprzedawcy: 37-514 Tuczempy, ul. Adama Mickiewicza 110. 

§ 2. Newsletter

1.Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
2. Korzystanie z Newsletter’a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie
akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter’a poprzez opcję rezygnacja z Newsletter’a, przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:  [email protected] lub pisemnie na adres Sprzedawcy: 37-514 Tuczempy, ul. Adama Mickiewicza 110 

  § 3. Opinie

1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.
2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.
4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.              
5. Sprzedawca informuje, że w Sklepie umieszczane są tylko opinie uzyskane od Klientów, a nadto, że zamieszcza wszystkie uzyskane opinie Klientów, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie korzysta
    z opinii obcych czy sponsorowanych.

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

 § 1. Towary

1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i są zgodne z Umową.
2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
3. Gwarancja na towary nie jest udzielana, usługi posprzedażowe nie są świadczone.               
4. W przypadku udzielenia gwarancji, gwarancja trwałości nie będzie przewidywać warunków naprawy lub wymiany towaru dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta mniej korzystnych niż określone w Rozdziale 6 Regulaminu.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).
3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „kupuję i płacę”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia. 7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 14 dni roboczych. 8. W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury VAT Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru  NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta. 9. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, mogącej mieć miejsce w przypadku siły wyższej lub innych przyczyn, Sprzedawca zobowiązuje się bezzwłocznie  poinformować Klienta za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. W takim przypadku Konsument może zrezygnować z realizacji umowy, a Sprzedawca dokona zwrotu należności uiszczonych przez Konsumenta. W pozostałych przypadkach realizacja umowy ulega przesunięciu o czas trwania przeszkody.
7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 14 dni roboczych.
8. W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury VAT Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru  NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Sprzedawca
nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta.
9. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, mogącej mieć miejsce w przypadku siły wyższej lub innych przyczyn, Sprzedawca zobowiązuje się bezzwłocznie  poinformować Klienta za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. W takim przypadku Konsument może zrezygnować z realizacji umowy, a Sprzedawca dokona zwrotu należności uiszczonych przez Konsumenta. W pozostałych przypadkach realizacja umowy ulega przesunięciu o czas trwania przeszkody.  

§ 3. Płatności

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT i podatek akcyzowy, jeżeli Towar podlega obciążeniom tymi podatkami). Sprzedawca podaje także ceny w euro, dolar amerykański i Korona czeska.
2. Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 3 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.  
3. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
4. Klient może wybrać formę płatności:
1) Przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu, odpowiedni do wybranej waluty płatności. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
2) zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
 Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
3) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u kuriera. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.                                                                                          
5. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 5 paragraf 2  punkt 8 Regulaminu.
6. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art.  491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.                                                                                                                               
7. W przypadku informowania o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia także informację o najniższej cenie tego towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki albo od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w Sklepie (jeśli okres ten jest krótszy niż 30 dni), albo o cenie sprzed zastosowania obniżki (jeśli Towar jest szybko psujący się lub mający krótki termin przydatności).

§ 4. Dostawa

1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej. 2. Produkt jest dostarczany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Paczka wysyłana za  pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 4 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.
3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem 37-514 Tuczempy, ul. Adama Mickiewicza 110.
4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Sprzedawca wskazuje, że:
1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz  niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu  na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
a)  szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
b)  zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
c)   ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
d)   szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.  Powyższe nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta  

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji  finansowych.
4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).   ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi na prawach konsumenta    ( których dotyczą kolejne punkty ). Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta 

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi na prawach konsumenta ( których dotyczą kolejne punkty ). Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta za brak zgodności Towaru z Umowa na zasadach wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U.2020.287 t.j. ze z.), w tym na następujących zasadach:                                                                                  
1) Towar jest zgodny z umową, jeżeli:                                                                                  
a) jego opis, rodzaj, ilość, kompletność i funkcjonalność są zgodne z Umową;
b) jest przydatny do szczególnego celu, o którym Sprzedawca został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował;          
c) Towar nie nadaje się do celu, o którego zazwyczaj używa się takiego towaru;                        
d) występuje w takiej ilości i ma takie cechy (w tym trwałość i bezpieczeństwo) jakie są typowe dla tego rodzaju towaru i jakich Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać (z uwzględnieniem charakteru Towaru oraz publicznych zapewnień jego dotyczących;                                                                                       
e) jest dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać;           
f) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, udostępniony przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy;
2) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, o których mowa w punkcie 2.1) c-f powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta został poinformowany
przez sprzedawcę o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i zaakceptował ten fakt wyraźnie i odrębnie,
3) Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umowa istniejący w chwili dostarczenia Towaru i stwierdzony w ciągu 2 lat od tej chwili, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, w której termin przydatności Towaru
do użycia, określony przez Sprzedawcę lub jego poprzedników albo osoby działające w jego imieniu, jest dłuższy,                                  
4) obowiązuje domniemanie, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem terminu 2 lat od dnia dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia;
5) uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z Umową to:                                                                                  
a) żądanie naprawy lub wymiany Towaru. W takim przypadku Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty związane z naprawą lub wymianą Towaru ponosi Sprzedawca. Naprawa lub wymiana Towaru powinna zostać wykonana w rozsądnym czasie. Jeśli wymiana lub naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić ich dokonania;                                                                                
b) Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru albo odstąpienia od Umowy, jeśli:                                  
- Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany Towaru;                                                   
- Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru;                                                            
- brak zgodności towaru z Umową nadal występuje, pomimo próby naprawy lub wymiany Towaru;                                                                                                                                       
- brak zgodności Towaru z Umową jest tak istotny, że nie uzasadnia żądania naprawy lub wymiany Towaru;                                                                                                                        
- okoliczności lub oświadczenie Sprzedawcy wskazują na to, że nie doprowadził on do zgodności Towaru z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności,
6) odnośnie obniżenia ceny:                                                                                                        
- obniżona cena musi być proporcjonalna względem ceny towaru pełnowartościowego;           
- Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny, zwróci należne kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorca uprzywilejowany  na prawach konsumenta,
7) odnośnie odstąpienia od Umowy:                                                                                               
- Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany  na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeśli niezgodność jest nieistotna, ale obowiązuje domniemanie, że ta niezgodność je istotna;                                                - - - - 
- odstąpienie może dotyczyć tylko Towaru niezgodnego z Umową lub także innych Towarów lub także innych Towarów objętych Umowa;                                                                             
- Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany  na prawach konsumenta zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na koszt Sprzedawcy;                                                                  
- Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, zwróci cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu  na prawach konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany  na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 
                                                                                                                                       ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 
1. Reklamację należy złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady na formularzu znajdującym się na stronie  Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy na adres: 37-514 Tuczempy, ul. Adama Mickiewicza 110. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji na stronie lub formularza online znajdującego się w stopce strony. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji  w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.                                                                           
2.W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń  od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
3. Reklamacja powinna zawierać : przedmiot reklamacji, szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną. 4. Sprzedawca zobowiązuje się odpowiedzieć na  reklamację Klienta w terminie 30 dni, a na  reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta 14 dni uważa się, że uznał ja za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta na papierze lub innym trwałym nośniku. 
4. Sprzedawca zobowiązuje się odpowiedzieć na  reklamację Klienta w terminie 30 dni, a na  reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta 14 dni uważa się, że uznał ja za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta na papierze lub innym trwałym nośniku.
5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach  prawnych z Konsumentami, w tym:
1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.  

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.).
2. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez niego lub wskazaną przez niego osobę trzecią,
niebędącą przewoźnikiem.
3. Wykonywanie usługi, za którą Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, może rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, pod warunkiem,
że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta złoży Sprzedawcy oświadczenie zawierające takie wyraźne żądanie oraz potwierdzenie, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od Umowy z chwilą jej wykonania przez Sprzedawcę
4. Informacje o odstąpieniu od Umowy zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym tu { file:///C:/Users/BK/Downloads/pouczenie-o-prawie-odstapienia-od-umowy-01-01-2023.pdf }.
Wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest tu { file:///C:/Users/BK/Downloads/wzor-odstapienia-od-umowy-01-01-2023.pdf }.
5. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru – i to w terminie 14 dni od dnia od dnia odstąpienia od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar, Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostarczenia Towaru.
8. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował o konieczności poniesienia                       
 tych kosztów.
9. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 
10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.  
11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
1) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli,
i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
3) w której przedmiotem Umowy jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem Umowy są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
5) w której Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; a jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
6) zawartej w drodze aukcji publicznej;
7) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany  do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie;  
8) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.            

 ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej
http://www.4jawa.com stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe,  znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie  lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony 
http://www.4jawa.com bez zgody właściciela jest zabronione.  

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem
    1) z powództwa Sprzedawcy będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta),
    2) z powództwa Konsumenta sąd właściwy dla miejsca miejsca zamieszkania Konsumenta (ale nie dotyczy to spraw, w których właściwość sądu jest wyłączona), sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31037 kodeksu postępowania cywilnego). 
W przypadku sporu z Przedsiębiorcą uprzywilejowanym na prawach konsumenta sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmiany dotyczące profilu działalności Sprzedawcy lub oferty Sprzedawcy, zmiany dotyczące funkcjonalności Serwisu.
5. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że nie narusza praw nabytych Klientów, tj. do Zamówienia złożonego przed zmianą lub do Umowy zawartej i wykonanej przed zmianą zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dacie tych czynności.
6. O treści zmian Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta, z którym zawarta jest umowa ciągła (użytkownicy zarejestrowani, posiadający Konto lub wpisani do Newsletter’a) zmianie Regulaminu. Powiadomienie nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez oświadczenie Sprzedawcy złożone drogą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmian Klient może skorzystać z prawa do rezygnacji z umowy w terminie 14 dni. W braku oświadczenia zmiana będzie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Powiadomienie nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez oświadczenie Sprzedawcy złożone drogą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmian Klient może skorzystać z prawa do rezygnacji z umowy w terminie 14 dni. W braku oświadczenia zmiana będzie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia powiadomienia.

publikacja 23.06.2023

JAWA SRO
VELOREX
Delivery pricelistSaleOur productsOriginal products
Added to cart
INFORMATION
1) processing of personal data of the customers is acceptable, for instance, in the following cases: a) processing is necessary for the performance of the agreements whose party is a data subject, or to undertaking activities upon the data subject's request before entering into the agreement=no consent required, only the need to inform (as specified in information not requiring selection by the customer); b) processing is necessary for goals resulting from legally justified interests of the administrator or a third party, unless these interests are overridden by interests or basic rights and freedoms of the data subject, requiring personal data protection, in particular when the data subject is a child = direct marketing of own products or services and enforcing claims under conducted business operations (see item 5 below)= no consent from customers is required, c) with prior consent of the data subject. It relates to other purposes, e.g. newsletters; marketing of services of associated/external entities; sale of database; use of an opinion, etc. = a consent is required.
2) a separate requirement to obtain the customer's consent results also from the Act on Electronic Provision of Services, including sending of newsletters= a consent is required.
3) GDPR provides for specific conditions for obtaining consent, including:
a) the administrator must be able to demonstrate that the data subject expressed his/her consent for processing of his/her personal details.
b) should the consent be expressed by a written statement that applies also to other issues, a request for consent must be presented in a manner expressly distinguish them from other issues, in an understandable and easily available form, in clear and simple language. A part of such statement of the data subject violating GDPR is not binding;
c) the data subject has the right to withdraw his/her consent at any time. Withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of processing made on the basis of the consent prior to its withdrawal. The data subject is informed of this fact, before expressing the consent. Withdrawal of the consent must be equally easy as its expression,
d) when assessing whether the consent was provided voluntarily, it is considered to the possibly greatest extent whether, among others, the performance of the agreement, including provision of service, is not dependent on the consent to data processing, if personal data processing is not necessary for the performance of this agreement.
4) it is unlawful to acknowledge the consent to personal data processing for marketing purposes as identical with the consent to obtaining information and offers as defined by the Act on Electronic Provision of Services. The consent to personal data processing for marketing purposes should not be confused with the consent to obtain commercial information via an e-mail. These are two different consents regulated by two different legal acts. The need to obtain the consent to obtain commercial information via an e-mail results from the Act on Electronic Provision of Services. On the other hand, in situations when personal details of our customers are to be used for marketing purposes of associated/external entities, for such action their consent expressed on the basis of GDPR should be obtained. And though both these acts stipulate that the consent may not be presumed from the declaration of will with a different content, sending commercial information electronically is a different action than the use of data for marketing purposes via route other than electronic,
5) a different situation is, however, when the customer has an agreement with a company whose services he/she uses. In such case no consent is required to process personal data for the purposes of marketing of OWN PRODUCTS AND SERVICES OF SUCH COMPANY. The basis for the use of personal details is a legally justified interest of the data administrator. This means that – in order to promote own products and services – you may use personal data of your customers without their permission, provided that such action does not violate rights and freedoms of data subjects.