Regulamin sklepu 4jawa.com

Regulamin sklepu 4jawa.com

                                                                                                                                                   

httpswwwuczciwyregulaminplwp-contentuploads201805certyfikatpng
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1.  Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i   warunki odpowiedzialności  Sprzedawcy
     i  Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą
     z dnia 30  maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
2.  Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
3.  Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także
     udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą  systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient 
     (np. pocztą elektroniczną).
4.  Podstawowe definicje:
1)            Regulamin Regulamin Sklepu Internetowego;
2)            Sprzedawca lub Usługodawca: KAMIL KURPIEL, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KAMIL KURPIEL, ulica Jana Pawła II 26, 37-514 Tuczempy,
                NIP 7941497172, REGON 180133017, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3)            Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
                nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą
                w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli  w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

4)            Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
                zawodową;
5)            Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona
               drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
6)            Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis:Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.4jawa.com
               w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej 
               automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;

7)            Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym
               Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

8)            Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

9)            Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
10)          Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

11)          Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
12)          Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która
               umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających
               informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie. 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1.            Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres 37-514 Tuczempy, ul. Jana Pawła II 26, adres poczty elektronicznej [email protected], numer telefonu +48 516576516.
2.            Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
1)            Sklep Internetowy,
2)            Newsletter,

3)            Opiniowanie (komentowanie),

4)            Konto.
3.            Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
4.            Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet,
               odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
5.            Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
6.            Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje
               działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci
               Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby
               nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe
               i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
7.            Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie
               z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych
               rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
8.            Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
  

                           
ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE
 
  1.           Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
                2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
                dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
                1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
                a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
                b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
                c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
                d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
                e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
                f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz  
                   przypadkową  utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
                2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i   
                    celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
                3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
                    prawa.
                2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
                3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
                1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
                2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
                3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
                4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
                5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
                4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na 
                    polecenie Sprzedawcy.
                5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii 
                    Europejskiej lub prawo polskie.ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

 § 1 Konto. 

1.            Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone
               dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
               Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta.
               Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
2.            Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
3.            Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
4.            Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną
               na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres Sprzedawcy: 37-514 Tuczempy, ul. Jana Pawła II 26. 

 § 2. Newsletter

1.            Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
2.            Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie
               akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
3.            Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.
4.            Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
5.            Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: 
               [email protected] lub pisemnie na adres Sprzedawcy: 37-514 Tuczempy, ul. Jana Pawła II 26.
  
§ 3. Opinie 

1.            Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności
               dotyczących Towarów.
2.            Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
3.            Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.
4.            Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie. 


 ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ 

§ 1. Towary 

1.            Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
2.            Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
3.            Gwarancja na towary nie jest udzielana, usługi posprzedażowe nie są świadczone.

  § 2. Zamówienia i ich realizacja

1.            Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
2.            Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).
3.            Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób
               zapłaty i dostawy.
4.            Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji
               handlowych.
5.           Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego
              dnia roboczego.
6.            Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „kupuję i płacę”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany
               przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
7.            Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 14 dni roboczych.

§ 3. Płatności 

1.            Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Sprzedawca podaje także ceny w euro,
               dolar amerykański i Korona czeska.
2.            Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 3 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca
               dla obu stron.  
3.            Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient.
               Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru.  Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie
               składania Zamówienia.
4.            Klient może wybrać formę płatności:
1)            Przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu,
               odpowiedni do wybranej waluty płatności. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
2)            zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
               Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
3)            zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u kuriera. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu
               Zamówienia. 
5.            Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
6.            Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art.
               491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie
               uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu
               dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.  

§ 4. Dostawa

1.            Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
2.            Produkt jest dostarczany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Paczka wysyłana za   
               pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 4 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu
               2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.
3.            Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem 37-514 Tuczempy, ul. Jana Pawła II 26.
4.            Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez
               przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5.            Sprzedawca wskazuje, że:
1)            z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz  niebezpieczeństwo przypadkowej utraty
               lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta
               z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu
               na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
2)           przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
a)           szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
b)           zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
c)           ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
d)           szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda
              powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. 

 § 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta 

1.            Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
2.            Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
3.            Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji  finansowych.
4.            Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu
               nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).  


ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.            Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
2.            Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu
               cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.),  w tym na następujących
               zasadach:
1)            wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
a)           Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b)            Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;
c)            Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego  jej
               przeznaczenia;
d)           Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
2)           Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także  jeżeli ograniczenie w korzystaniu
               lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;
3)           Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny
              tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
4)           Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
5)           jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej  przyczyna istniała w chwili przejścia 
               niebezpieczeństwa na Konsumenta;
6)           Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli
              Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z  tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
              upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;
7)           uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
a)           żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz
              wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
b)           Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo  zamiast wymiany rzeczy żądać
              usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez  Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
              kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj
              i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
8)           Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie,
              a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.  


ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

1.            Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: 37-514 Tuczempy, ul. Jana Pawła II 26. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji
               dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
2.            W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu
               7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń  od przewoźnika. Nie jest to warunkiem
               rozpatrzenia reklamacji.
3.            Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
4.            Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się
               do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
5.            Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
6.            Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach  prawnych z Konsumentami, w tym:
1)            możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem
                http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

2)             możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.  


ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1.            Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
2.            Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
3.            Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.
4.            Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, w tym:
1)            o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
               że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
2)            w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
               terminu do odstąpienia od Umowy;
3)            w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4)            w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi  rzeczami;
5)            w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;  jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo
               inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo
               odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
6)            zawartej w drodze aukcji publicznej;
7)            o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta
               przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5.            Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie
               dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
               użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie  zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6.           Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany
               do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.            Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi  ono istotny element Towaru.
               Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności
               od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.            Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności
               poniesienia tych kosztów.
 9.           Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia 
               charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10.          W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.     
 
                  
     ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 
1.            Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
2.            Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej http://www.4jawa.com stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione
               przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
3.            Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe,  znaki serwisowe itp. są znakami 
               zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie
               lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony  http://www.4jawa.com bez zgody właściciela jest zabronione.
 


ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.            W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie
               obowiązującego prawa.
2.            Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.            Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia
               sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy
               dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

B2B 4Jawa
Dodaj opinię
Dodano do koszyka
POUCZENIE
1) przetwarzanie danych osobowych klientów jest dopuszczalne m.in. w następujących przypadkach:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – = brak konieczności uzyskiwania zgody, a tylko konieczność poinformowania (dotyczy tego informacja niewymagająca zaznaczenia przez klienta);
b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem = chodzi o marketing bezpośredni własnych produktów lub usług oraz o dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (por. punkt 5 poniżej) = brak konieczności uzyskiwania zgody od klientów,
c) za zgodą osoby, której dane dotyczą. Chodzi o inne cele, np. newslettery; marketing usług podmiotów powiązanych/obcych; sprzedaż bazy; korzystanie z opinii, itp. = konieczność uzyskania zgody.
2) odrębny wymóg uzyskania zgody klienta wynika także z ustawy o świadczeniu usług drogę elektroniczną, w tym na przesyłanie newsletterów = konieczność uzyskania zgody.
3) z RODO wynika, że muszą być zachowane określone warunki uzyskania zgody, w tym:
a) administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
b) jeżeli zgoda jest wyrażana w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Część takiego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, stanowiąca naruszenie RODO nie jest wiążąca;
c) osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie,
d) oceniając, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak największym stopniu uwzględnia się, czy między innymi od zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione wykonanie umowy, w tym świadczenie usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy.
4) naruszeniem prawa jest uznanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych za tożsamą ze zgodą na otrzymywanie informacji i ofert w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie można bowiem mylić ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Są to dwie różne zgody, których uregulowanie znajduje się w dwóch różnych aktach prawnych. Konieczność pozyskiwania zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną wynika z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Z kolei w określonych sytuacjach, kiedy dane osobowe klientów chce się wykorzystywać w celach marketingowych podmiotów powiązanych/obcych, to na takie działanie należy pozyskać ich zgodę wyrażoną na podstawie RODO. I choć obie wymienione ustawy przewidują, że zgody nie można domniemywać z oświadczenia woli o innej treści, to jednak przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną jest innym działaniem niż wykorzystywanie danych osobowych w celach marketingowych inną drogą, niż elektroniczna,
5) z inną sytuacją mamy jednak do czynienia wówczas, gdy klienta łączy umowa z firmą, z usług której korzysta. Wówczas na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingu WŁASNYCH PRODUKTÓW I USŁUG TEJ FIRMY nie jest potrzebna jego zgoda. W tym przypadku podstawą uprawniającą do wykorzystywania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Oznacza to, że – w celu promowania własnych produktów i usług – mogą Państwo wykorzystywać dane osobowe swoich klientów bez konieczności pozyskiwania na to ich zgody, pod warunkiem że takie działanie nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą.